מִסְחָר

תנאי מכירה כלליים

1. החלת תנאים.החוזה (החוזה) בין המוכר והקונה למכירת טובין (טובין) ו/או שירותים (שירותים) שיסופקו על ידי המוכר יהיה בתנאים אלה למעט כל התנאים וההגבלות האחרים (לרבות כל התנאים/התנאים אשר הקונה מתיימר להגיש בקשה לפי כל הזמנת רכש, אישור הזמנה, מפרט או מסמך אחר).תנאים אלה חלים על כל המכירות של המוכר ולכל שינוי בעניין זה לא תהיה כל השפעה אלא אם כן הוסכם במפורש בכתב וחתום על ידי נושא משרה של המוכר.כל הזמנה או קבלה של הצעת מחיר עבור סחורות או שירותים על ידי הקונה תיחשב כהצעה של הקונה לקנות סחורות ו/או שירותים בכפוף לתנאים אלה.כל הצעת מחיר ניתנת על בסיס ששום חוזה לא יתקיים עד שהמוכר ישלח אישור הזמנה לקונה.

2. תיאור.הכמות/תיאור של טובין/שירותים יהיו כמפורט באישור של המוכר.כל הדוגמאות, השרטוטים, החומר התיאורי, המפרטים והפרסום שהונפקו על ידי המוכר בקטלוגים/ברושורים שלו או בכל דרך אחרת לא יהוו חלק מהחוזה.זו לא מכירה לפי מדגם.

3. משלוח:אלא אם כן הוסכם אחרת בכתב על ידי המוכר, אספקת הסחורה תתבצע במקום העסק של המוכר.השירותים יסופקו במקום(ים) כאמור בהצעת המחיר של המוכר.הקונה יקבל אספקה ​​של הסחורה תוך 10 ימים מהמוכר שהודיע ​​לו שהסחורה מוכנה למשלוח.כל התאריכים שצוינו על ידי המוכר עבור אספקת סחורה או ביצוע שירותים נועדו להוות אומדן ומועד אספקה ​​לא ייקבע על המהות בהודעה.אם לא צוינו תאריכים כך, אספקה/ביצוע יהיו תוך זמן סביר.בכפוף לשאר ההוראות בזאת, המוכר לא יישא באחריות לכל הפסד ישיר, עקיף או תוצאתי (כל שלושת התנאים כוללים, ללא הגבלה, הפסד כלכלי טהור, אובדן רווחים, אובדן עסק, דלדול מוניטין והפסד דומה) , עלויות, נזקים, חיובים או הוצאות שנגרמו במישרין או בעקיפין על ידי כל עיכוב באספקת הסחורה או השירותים (גם אם נגרם עקב רשלנותו של המוכר), וכן כל עיכוב לא יזכה את הקונה לסיים או לבטל את החוזה אלא אם עיכוב זה יעלה על 180 יום.אם הקונה מסיבה כלשהי לא יקבל את מסירת הסחורה כאשר הוא מוכן, או שהמוכר אינו מסוגל לספק את הסחורה בזמן מכיוון שהקונה לא סיפק הוראות, מסמכים, רישיונות או הרשאות מתאימות:

(i) הסיכון בטובין יעבור לקונה;

(ii) טובין ייחשבו כאילו נמסרו;ו

(iii) המוכר רשאי לאחסן את הסחורה עד המסירה, ולאחר מכן הקונה יהיה אחראי לכל העלויות הנלוות.הכמות של משלוח טובין כלשהו כפי שנרשם על ידי המוכר בעת שליחתו ממקום עסקיו של המוכר תהיה ראיה חותכת לכמות שקיבל הקונה בעת המסירה, אלא אם הקונה יכול לספק ראיות חותכות המוכיחות את ההיפך.הקונה יספק למוכר בזמן וללא תשלום גישה למתקניו כפי שנדרש על ידי המוכר לביצוע שירותים, ויידע את המוכר על כל כללי הבריאות/בטיחות ודרישות האבטחה.הקונה גם ישיג ותשמור על כל הרישיונות/ההסכמות ולציית לכל החקיקה ביחס לשירותים.אם ביצוע השירותים של המוכר נמנע/מתעכב על ידי מעשה/מחדל כלשהו של הקונה, הקונה ישלם למוכר את כל העלויות שייגרמו למוכר.

4. סיכון/כותרת.הסחורה נמצאת בסיכון הקונה מרגע המסירה.זכותו של הקונה להחזיק בטובין תסתיים לאלתר אם:

(ט) ניתנה נגדו צו פשיטת רגל לקונה או עורך הסדר או הסדר עם נושיו, או נוטל בדרך אחרת מכל הוראת חוק שתקפה לעת עתה לסעד של חייבים חדלי פירעון, או (בהיותו תאגיד) מכנס אסיפת נושים (פורמלית או בלתי פורמלית), או נכנס לפירוק (בין אם מרצון ובין אם חובה), למעט פירוק מרצון סולבנטי למטרת שחזור או מיזוג בלבד, או שיש לו כונס נכסים ו/או מנהל, מנהל או כונס נכסים מינהלי. ממונה מהתחייבותו או כל חלק ממנה, או שהוגשו לבית המשפט מסמכים למינוי מנהל של קונה או הודעה על כוונה למנות מנהל נמסרת על ידי הקונה או מנהליו או על ידי בעל שעבוד צף כשיר (כהגדרתו ב חוק הרפובליקה העממית של סין על פשיטת רגל ארגונית 2006), או שהתקבלה החלטה או עתירה שהוגשה לכל בית משפט לפירוק הקונה או למתן צו ניהול ביחס לקונה, או שהליכים כלשהם נפתחים הנוגע לחדלות הפירעון או חדלות הפירעון האפשרית של הקונה;אוֹ

(ii) הקונה סובל או מתיר כל הוצאה לפועל, בין אם חוקית ובין אם הוגנת, להיגבה על רכושו או להשגה נגדו, או לא מקיים או מבצע את התחייבויותיו לפי החוזה או כל חוזה אחר בין המוכר לקונה, או שהוא אינו מסוגל לשלם את חובותיו כמשמעות החוק של הרפובליקה העממית של סין על פשיטת רגל ארגונית 2006 או שהקונה מפסיק לסחור;אוֹ

(iii) הקונה משעבד או גובה כל אחד מהטובין בכל דרך שהיא.המוכר יהיה זכאי לקבל תשלום עבור טובין על אף שהבעלות על כל אחד מהטובים לא עברה מהמפיץ.בעוד כל תשלום עבור סחורה נותר ללא תשלום, המוכר עשוי לדרוש החזרת סחורה.כאשר טובין לא מוחזרים בזמן סביר, הקונה מעניק למוכר רישיון בלתי חוזר בכל עת להיכנס לכל מתחם שבו סחורות מאוחסנות או עשויות להיות מאוחסנות על מנת לבדוק אותם, או, כאשר זכותו של הקונה להחזיק בהם הסתיימה, לשחזר אותם. ולנתק סחורות היכן שהם מחוברים או מחוברים לפריט אחר מבלי להיות אחראי לכל נזק שנגרם.כל החזרה או שחזור כאמור לא יפגעו בהתחייבות המתמשכת של הקונה לרכוש טובין בהתאם לחוזה.מקום שהמוכר אינו מסוגל לקבוע אם סחורות כלשהן הן הטובות שבגינן הסתיימה זכות החזקה של הקונה, ייחשב הקונה כמי שמכר את כל הטובין מהסוג שנמכר על ידי המוכר לקונה לפי הסדר שבו הוחזרו לקונה. .עם סיום החוזה, תהיה הסיבה אשר תהיה, זכויות המוכר (אך לא של הקונה) הכלולות בסעיף 4 זה יישארו בתוקף.

מכירות

5.מחיר.אלא אם כן נקבע אחרת בכתב על ידי המוכר, המחיר עבור הטובין יהיה המחיר שנקבע במחירון המוכר שפורסם במועד המסירה/נחשב למשלוח והמחיר עבור השירותים יהיה על בסיס זמן וחומרים המחושבים בהתאם להוראות המוכר. תעריפי עמלות יומיים סטנדרטיים.מחיר זה יהיה ללא כל מס ערך מוסף (מע"מ) וכל עלויות/חיובים ביחס לאריזה, טעינה, פריקה, הובלה וביטוח, שהקונה יהיה חייב לשלם.המוכר שומר לעצמו את הזכות, על ידי מתן הודעה לקונה בכל עת לפני המסירה, להעלות את מחיר המוצרים/שירותים כדי לשקף עלייה בעלות למוכר עקב כל גורם שאינו בשליטתו של המוכר (כגון, ללא הגבלה, תנודות במטבע חוץ , תקנת מטבעות, שינוי חובות, עלייה משמעותית בעלות העבודה, חומרים או עלויות ייצור אחרות), שינוי בתאריכי האספקה, הכמויות או המפרט של הטובין שיתבקשו על ידי הקונה, או כל עיכוב שנגרם על ידי הוראות הקונה , או כישלון של הקונה לתת למוכר מידע/הוראות נאותות.

6. תשלום.אלא אם כן נקבע אחרת בכתב על ידי המוכר, תשלום המחיר עבור סחורות/שירותים יחויב בלירות שטרלינג לפי התנאים הבאים: 30% בהזמנה;60% לא פחות מ-7 ימים לפני האספקה/ביצוע;ויתרה של 10% תוך 30 יום ממועד האספקה/ביצוע.זמן התשלום יהיה המהותי.שום תשלום לא ייחשב כקבל עד שהמוכר יקבל כספים מסוקים.כל מחיר הרכישה (כולל מע"מ, לפי העניין) ישולם כאמור לעיל, על אף העובדה ששירותים נלווים או הקשורים אליהם נותרו בתשלום.על אף האמור לעיל, כל התשלומים יגיעו לפירעון מיד עם סיום החוזה.הקונה ישלם את כל התשלומים המגיעים במלואם ללא ניכוי בין בדרך של קיזוז, תביעה שכנגד, הנחה, הפחתה או אחרת.אם הקונה לא ישלם למוכר סכום כלשהו המגיע, המוכר יהיה זכאי לו

(ט) לגבות ריבית על סכום כאמור ממועד הפירעון לתשלום בשיעור חודשי מורכב השווה ל-3% עד לביצוע התשלום, בין לפני כל פסק דין ובין לאחריו [המוכר שומר לעצמו את הזכות לתבוע ריבית];

(ii) להשעות את ביצוע השירותים או אספקת הסחורות ו/או

(iii) לסיים את החוזה ללא הודעה מוקדמת

7. אחריות.המוכר יעשה מאמצים סבירים לספק את השירותים בהתאם לכל הבחינות המהותיות עם הצעת המחיר שלו.המוכר מתחייב שבמשך 12 חודשים ממועד המסירה, הטובין יתאימו לדרישות החוזה.המוכר לא יישא באחריות להפרת האחריות לגבי טובין אלא אם:

(ט) הקונה מודיע למוכר בכתב על הפגם, ואם הפגם הוא כתוצאה מנזק במעבר למוביל, תוך 10 ימים מהמועד שבו הקונה מגלה או היה עליו לגלות את הפגם;ו

(ii) למוכר ניתנת הזדמנות סבירה לאחר קבלת ההודעה לבחון את הסחורה האמורה והקונה (אם יתבקש לעשות זאת על ידי המוכר) יחזיר את הסחורה למקום העסק של המוכר בעלות הקונה;ו

(iii) הקונה מספק למוכר פרטים מלאים על הפגם הנטען.

כמו כן, המוכר לא יישא באחריות להפרת האחריות אם:

(i) הקונה עושה כל שימוש נוסף במוצרים אלה לאחר מתן הודעה כאמור;אוֹ

(ii) הפגם נובע משום שהקונה לא פעל לפי הוראות המוכר בעל פה או בכתב באשר לאחסון, התקנה, הפעלה, שימוש או תחזוקה של טובין או (אם אין כאלה) נוהגי סחר טובים;אוֹ

(iii) הקונה משנה או מתקן מוצרים כאלה ללא הסכמה בכתב של המוכר;אוֹ

(iv) הפגם נובע מבלאי הוגן.אם הטובין/השירותים אינם תואמים את האחריות, המוכר יתקן או יחליף את הסחורה (או את החלק הפגום) לפי בחירתו או יבצע מחדש את השירותים או יחזיר את המחיר של סחורה/שירותים אלה בשיעור החוזה היחסי בתנאי ש , אם המוכר יבקש זאת, הקונה יחזיר, על חשבון המוכר, את הסחורה או את החלק של הסחורה הפגום למוכר.במקרה שלא נמצא פגם, הקונה יפצה למוכר את העלויות הסבירות שנגרמו בחקירת הפגם הנטען.אם המוכר יעמוד בתנאים ב-2 המשפטים הקודמים, למפיץ לא תהיה כל אחריות נוספת להפרת אחריות ביחס למוצרים/שירותים אלה.

8. הגבלת אחריות.ההוראות הבאות קובעות את מלוא החבות הפיננסית של המוכר (לרבות כל אחריות למעשים/מחדלים של עובדיו, סוכניו וקבלני המשנה) כלפי הקונה בגין:

(i) כל הפרה של החוזה;

(ii) כל שימוש שנעשה או מכירה חוזרת על ידי קונה של טובין, או של כל מוצר המשלב טוב;

(iii) אספקת השירותים;

(iv) שימוש או יישום של כל מידע הכלול בתיעוד של המוכר;ו

(v) כל מצג, הצהרה או מעשה/מחדל בנזיקין לרבות רשלנות הנובעת מתוקף החוזה או בקשר אליו.

כל האחריות, התנאים והתנאים האחרים המשתמעים מהחוק או מהחוק המקובל (למעט התנאים המשתמעים מחוק החוזים של הרפובליקה העממית של סין) אינם נכללים בחוזה, במידה המרבית המותרת בחוק.שום דבר בתנאים אלה אינו מוציא או מגביל את אחריותו של המוכר:

(i) בגין מוות או פציעה אישית שנגרמו עקב רשלנותו של המוכר;אוֹ

(ii) לכל עניין שיהיה זה בלתי חוקי עבור המוכר להוציא או לנסות לשלול את אחריותו;אוֹ

(iii) בגין הונאה או מצג שווא במרמה.

בכפוף לאמור לעיל, אחריותו המלאה של המוכר בחוזה, עוולה (לרבות רשלנות או הפרת חובה חקוקה), מצג שווא, השבתה או אחרת, הנובעת בקשר עם ביצוע החוזה או ביצועו המתוכנן, תהיה מוגבלת למחיר החוזה;והמוכר לא יישא באחריות כלפי הקונה בגין אובדן רווח, אובדן עסק או דלדול מוניטין בכל מקרה, בין אם ישיר, עקיף או תוצאתי, או כל תביעה לפיצוי תוצאתי באשר הוא (בכל מקרה שנגרם) הנובעות מתוך או בקשר עם החוזה.

9. כוח עליון.המוכר שומר לעצמו את הזכות לדחות את מועד המסירה או לבטל את החוזה או לצמצם את היקף הטובין/השירותים שהוזמנו על ידי הקונה (ללא אחריות כלפי הקונה) אם הוא נמנע או מתעכב בניהול עסקיו עקב נסיבות. מעבר לשליטתה הסבירה לרבות, ללא הגבלה, מעשי אלוהים, הפקעה, החרמה או תפיסה של מתקנים או ציוד, פעולות ממשלתיות, הנחיות או בקשות, מלחמה או חירום לאומי, פעולות טרור, הפגנות, מהומות, מהומה אזרחית, שריפה, פיצוץ, שיטפונות, תנאי מזג אוויר קשים או קיצוניים, לרבות אך לא רק סערה, הוריקן, טורנדו או ברק, אסונות טבע, מגיפה, נעילה, שביתות או סכסוכי עבודה אחרים (בין אם נוגעים לכוח העבודה של מי מהצדדים ובין אם לאו), או מעצורים או עיכובים המשפיעים על המובילים או חוסר יכולת או עיכוב בהשגת אספקה ​​של חומרים נאותים או מתאימים, כוח עבודה, דלק, שירותים, חלקים או מכונות, אי השגת כל רישיון, היתר או סמכות, תקנות יבוא או ייצוא, הגבלות או אמברגו.

10. קניין רוחני.כל זכויות הקניין הרוחני במוצרים/חומרים שפותחו על ידי המוכר, באופן עצמאי או עם הקונה, הקשורות לשירותים יהיו בבעלות המוכר.

11. כללי.כל זכות או תרופה של המוכר במסגרת החוזה אינה פוגעת בכל זכות או תרופה אחרת של המוכר בין אם במסגרת החוזה ובין אם לאו.אם הוראה כלשהי בחוזה תימצא על ידי בית משפט או גוף דומה כלא חוקית, פסולה, בטלה, ניתנת לביטול, בלתי אכיפה או בלתי סבירה, היא תהיה במידה של אי חוקיות, פסלות, בטלות, בטלות, אי אכיפה או אי סבירות כאמור. ניתנת להפרדה ושאר הוראות החוזה ושאר הוראות כאמור ימשיכו בתוקף ובתוקף.כישלון או עיכוב של המוכר באכיפה או אכיפה חלקית של כל הוראה מהחוזה לא יתפרשו כוויתור על כל זכויות שלו לפיו.המוכר רשאי להמחות את החוזה או כל חלק ממנו, אך הקונה לא יהיה רשאי להמחות את החוזה או כל חלק ממנו ללא הסכמה מראש ובכתב של המוכר.כל ויתור של המוכר על כל הפרה של, או כל מחדל לפי, כל הוראה של חוזה על ידי הקונה לא ייחשב כוויתור על כל הפרה או מחדל שלאחר מכן ולא ישפיע בשום אופן על תנאים אחרים של החוזה.הצדדים לחוזה אינם מתכוונים שכל תנאי של החוזה יהיה בר אכיפה מכוח חוק החוזים (זכויות של צדדים שלישיים) של הרפובליקה העממית של סין 2010 על ידי כל אדם שאינו צד לו.היווצרות, קיום, בנייה, ביצוע, תוקפו וכל ההיבטים של החוזה יהיו כפופים לחוק הסיני והצדדים יימסרו לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בסין.

תנאים והגבלות כלליים לרכישת מוצרים ושירותים

1. תחולת התנאים.תנאים אלה יחולו על כל הזמנה שיבצע הקונה ("הזמנה") לאספקת סחורה ("סחורה") ו/או מתן שירותים ("שירותים"), ויחד עם התנאים על פני ההזמנה, הם רק תנאים המסדירים את היחסים החוזיים בין הקונה למוכר ביחס למוצרים/שירותים.תנאים חלופיים בהצעת המחיר של המוכר, בחשבוניות, באישורים או במסמכים אחרים יהיו בטלים וללא תוקף.שום שינוי בתנאי ההזמנה, לרבות ללא הגבלה תנאים והגבלות אלה, לא יחייב את הקונה אלא אם כן הסכים לכך בכתב על ידי הנציג המורשה של הקונה.

2. רכישה.ההזמנה מהווה הצעה של הקונה לרכוש את הסחורה ו/או השירותים המפורטים בה.הקונה רשאי לבטל הצעה כזו בכל עת על ידי הודעה למוכר.המוכר יקבל או ידחה את ההזמנה בתוך פרק הזמן הנקוב בה בהודעה בכתב לקונה.אם המוכר לא יקבל או ידחה ללא תנאי את ההזמנה בתוך פרק זמן זה, היא תפוג ותקבע מכל הבחינות.אישורו של המוכר, קבלת התשלום או תחילת הביצוע יהוו הסכמה בלתי מסויגת שלו להזמנה.

3. תיעוד.חשבוניות והצהרות מהמוכר יצוינו בנפרד את שיעור מס הערך המוסף (מע"מ), הסכום שנגבה ומספר הרישום של המוכר.המוכר יספק הערות ייעוץ עם הסחורה, תוך ציון מספר ההזמנה, אופי וכמות הטובין וכיצד ומתי נשלחו הטובין.כל משלוחי הטובין לקונה יכללו תעודת אריזה, ובמידת הצורך, "תעודת התאמה", כל אחת מהן מציגה את מספר ההזמנה, אופי וכמות הטובין (כולל מספרי חלקים).

4. רכוש הקונה.כל הדוגמאות, התבנית, התבניות, הכלים, השרטוטים, הדגמים, החומרים והפריטים האחרים שסופקו על ידי הקונה למוכר לצורך מילוי הזמנה יישארו בבעלותו של הקונה, ויהיו באחריות המוכר עד שיוחזרו לקונה.המוכר לא יסיר את רכושו של הקונה ממשמורתו של המוכר, ולא יאפשר לעשות בו שימוש (למעט לצורך מילוי ההזמנה), לתפוס או לעצור.

5. משלוח.הזמן הוא המהות בהגשמת הצו.המוכר יספק את הסחורה ו/או יבצע את השירותים במקום המצוין בהזמנה בתאריך האספקה ​​המוצג בהזמנה או לפניו, או אם לא צוין תאריך, תוך זמן סביר.אם המוכר לא יכול לספק עד לתאריך המוסכם, המוכר יבצע הסדרי משלוח מיוחדים כפי שהקונה רשאי להורות, על חשבון המוכר, והסדרים כאמור לא יפגעו בזכויות הקונה על פי ההזמנה.הקונה רשאי לבקש דחיית אספקת הסחורה ו/או ביצוע השירותים, ובמקרה זה ידאג המוכר לכל אחסון בטוח נדרש על אחריותו של המוכר.

6. מחירים ותשלום.המחיר של הטובין/שירותים יהיה כפי שצוין בהזמנה ויהיה ללא כל מע"מ רלוונטי (אשר ישולם על ידי הקונה לפי חשבונית מע"מ), וכולל את כל החיובים עבור אריזה, אריזה, הובלה, ביטוח, מכסים, או היטלים (מלבד מע"מ).הקונה ישלם עבור סחורה/שירותים שנמסרו בתוך 60 יום מיום קבלת חשבונית מע"מ תקפה מהמוכר, אלא אם כן צוין אחרת בהזמנה, בתנאי שהסחורה/שירותים סופקו והקבלה ללא תנאי על ידי הקונה.גם כאשר הקונה ביצע תשלום, הקונה שומרת לעצמה את הזכות לדחות, תוך תקופה סבירה לאחר שסופקו לקונה, את כל הסחורה/שירותים או חלק מהם, אם הם אינם עומדים בכל המובנים בהזמנה, וכן במקרה כזה, המוכר יחזיר לפי דרישה את כל הכספים ששולמו על ידי או בשמו של הקונה בגין מוצרים/שירותים אלה ויאסוף כל טובין שנדחו.

7. העברת סיכון/כותרת.מבלי להשפיע על זכויות הקונה לדחות סחורות, הבעלות בטובין תעבור לקונה בעת המסירה.הסיכון בטובין יעבור לקונה רק כאשר הקונה יקבל אותו.אם הסחורה נדחה על ידי הקונה לאחר התשלום עבורן, הבעלות בטובין אלה תחזור למוכר רק לאחר קבלת על ידי הקונה החזר מלא של הסכום ששולם עבור מוצרים אלה.

8. בדיקה ובדיקה.הקונה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק/לבדוק טובין/שירותים לפני או עם קבלת מסירתם.המוכר, לפני אספקת הסחורה/שירותים, יבצע ויתעד את הבדיקות/בדיקות כפי שהקונה עשוי לדרוש, ויספק לקונה ללא תשלום עותקים מאושרים של כל הרישומים שנלקחו מהם.מבלי להגביל את ההשפעה של המשפט הקודם, אם תקן בריטי או בינלאומי חל על המוצרים/שירותים, המוכר יבדוק/יבדוק את הסחורה/שירותים הרלוונטיים בהתאם לתקן זה.

9. קבלנות משנה/הקצאה.המוכר לא יקבל קבלן משנה או יקצה חלק כלשהו מהזמנה זו ללא הסכמת הקונה מראש ובכתב.הקונה רשאי להקצות את ההטבות וההתחייבויות לפי הזמנה זו לכל אדם.

לִרְכּוֹשׁ

10. אחריות.כל התנאים, האחריות וההתחייבויות מצד המוכר וכל הזכויות והתרופות של הקונה, המבוטאות או משתמעות בחוק המקובל או בחוק יחולו על ההזמנה, לרבות אך לא רק התאמה למטרה, וסחירות, על בסיס שהמוכר יש לו הודעה מלאה לגבי המטרות שלשמן דורש הקונה את הסחורה/שירותים.המוצרים יהיו תואמים למפרטים/הצהרות שנמסרו על ידי המוכר, ולכל קודים, הנחיות, תקנים והמלצות רלוונטיים של איגודי סחר או גופים אחרים, לרבות כל התקנים הבריטיים והבינלאומיים החלים, ויהיה בהתאם לנוהלי התעשייה הטובים ביותר.הסחורה תהיה מחומרים טובים ותקינים ועבודה מהשורה הראשונה, ללא כל פגמים.השירותים יסופקו בכל המיומנות והזהירות הראויים, ובהתבסס על כך שהמוכר מצהיר על עצמו כמומחה בכל היבט של ביצוע ההזמנה.המוכר מתחייב במפורש שיש לו את הזכות להעביר בעלות בטובין, ושהטובין נקיים מכל חיוב, שעבוד, שעבוד או זכות אחרת לטובת צד שלישי כלשהו.האחריות של המוכר תפעל למשך 18 חודשים ממסירת הסחורה, או ביצוע השירותים.

11. שיפויים.המוכר יגן וישפה את הקונה מכל הפסד, תביעה והוצאות (לרבות שכר טרחת עורכי דין) הנובעים מ:

(א) כל פציעה אישית או נזק לרכוש שנגרמו על ידי המוכר, סוכניו, משרתיו או עובדיו או על ידי הסחורה ו/או השירותים;ו

(ב) כל הפרה של כל זכות קניין רוחני או תעשייתי הנוגעת לטובין ו/או לשירותים, למעט כאשר הפרה כזו מתייחסת לעיצוב שסופק על ידי הקונה בלבד.

בכל מקרה של הפסד/תביעה/הוצאה הנובעת לפי (ב), המוכר יהפוך את הסחורה ללא הפרה, על חשבונו ועל פי בחירתו של הקונה, יחליף אותם במוצרים תואמים שאינם מפרים או יחזיר את מלוא הסכומים ששולמו על ידי קונה בגין הטובין המפרים.

12. סיום.מבלי לפגוע בכל זכויות או תרופות להן הוא עשוי להיות זכאי, הקונה רשאי לסיים את ההזמנה בתוקף מיידי ללא כל אחריות במקרה של אחד מהדברים הבאים: (א) המוכר עורך כל הסדר מרצון עם נושיו או הופך כפוף להסכם. צו מינהל, פושט רגל, נכנס לפירוק (שלא לצורכי מיזוג או שיקום);(ב) שעבוד יחזיק בנכסים או בהתחייבויותיו של המוכר, או מונה עבורם, כולם או חלקם;(ג) המוכר מבצע הפרה של התחייבויותיו על פי ההזמנה ואינו מצליח לתקן הפרה כזו (כאשר ניתן לתקן) תוך עשרים ושמונה (28) ימים מיום קבלת הודעה בכתב מהקונה הדורשת תיקון;(ד) המוכר מפסיק או מאיים להפסיק לנהל עסקים או הופך לחדל פירעון;או (ה) הקונה תופס באופן סביר שכל אחד מהאירועים שהוזכרו לעיל עומד להתרחש ביחס למוכר ומודיע למוכר בהתאם.יתר על כן, הקונה יהיה רשאי לסיים את ההזמנה בכל עת מכל סיבה שהיא על ידי מתן הודעה בכתב של עשרה (10) ימים למוכר.

13. סודיות.המוכר לא, ולא יבטיח שעובדיו, סוכניו וקבלני המשנה שלו לא ישתמשו או יחשפו לצד שלישי כלשהו, ​​בכל מידע הנוגע לעסקיו של הקונה, לרבות אך לא רק מפרטים, דוגמאות ושרטוטים, שעלולים להתפרסם המוכר באמצעות ביצוע ההזמנה או בדרך אחרת, פרט לכך שניתן להשתמש במידע זה לפי הצורך לביצוע תקין של ההזמנה.עם השלמת ההזמנה, המוכר יחזיר וימסור לקונה לאלתר את כל הפריטים והעותקים הללו.המוכר לא ישתמש, ללא הסכמתו של הקונה מראש ובכתב, בשמו או בסימני המסחר של הקונה בקשר להזמנה, או יחשוף את קיומה של ההזמנה בחומרי פרסום כלשהם.

14. חוזים ממשלתיים.אם נאמר על פני ההזמנה כי היא מסייעת לחוזה שנחתם עם הקונה על ידי מחלקת ממשלת סין, התנאים המפורטים בנספח להלן יחולו על ההזמנה.במקרה שתנאים כלשהם בנספח מתנגשים עם תנאים כאן, הראשונים יקבלו עדיפות.המוכר מאשר שהמחירים הנגבים על פי ההזמנה אינם עולים על אלה הנגבים עבור מוצרים דומים שנמסרו על ידי המוכר במסגרת חוזה ישיר בין המחלקה של ממשלת סין לבין המוכר.הפניות לקונה בכל חוזה בין הקונה לבין מחלקה של ממשלת סין ייחשבו כהפניות למוכר למטרות תנאים והגבלות אלה.

15. חומרים מסוכנים.המוכר יודיע לקונה על כל מידע על חומרים שיהיו כפופים לפרוטוקול מונטריאול, שעשוי להיות נושא ההזמנה.המוכר יציית לכל התקנות החלות הנוגעות לחומרים המסוכנים לבריאות, ולספק לקונה מידע על החומרים שסופקו במסגרת ההזמנה כפי שהקונה עשוי לדרוש לצורך מילוי התחייבויותיו על פי תקנות אלה, או כדי להבטיח אחרת שהקונה מודע לכל אמצעי זהירות מיוחדים הדרושים כדי למנוע סיכון בריאותו ובטיחותו של כל אדם בקבלת ו/או שימוש בטובין.

16. חוק.הצו יהיה כפוף לחוק האנגלי, ושני הצדדים ייכנעו לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בסין.

17. אישור מקור;תאימות של מינרלים מתנגשים.המוכר יספק לקונה תעודת מקור עבור כל אחד מהטובין הנמכרים להלן ותעודה כזו תציין את כלל המקור שבו השתמש המוכר בביצוע האישור.

18. כללי.שום ויתור מצד הקונה על כל הפרה של ההזמנה על ידי המוכר לא ייחשב כוויתור על כל הפרה של המוכר לאחר מכן של אותה הוראה או כל הוראה אחרת.אם הוראה כלשהי במסמך זה תופסת על ידי רשות מוסמכת כפסולה או בלתי ניתנת לאכיפה, כולה או חלקה, תוקף ההוראות האחרות לא ייפגע.סעיפים או הוראות אחרות המבוטאות או משתמעות להמשך תפוגה או סיום, ישארו כך, לרבות הסעיפים הבאים: סעיפים 10, 11 ו-13. הודעות הנדרשות להגשה להלן יהיו בכתב ויכולות להימסר ביד, לשלוח בדואר מחלקה ראשונה או לשלוח. במשלוח פקסימיליה לכתובת של הצד השני המופיעה בהזמנה או לכל כתובת אחרת עליה יודיעו הצדדים בכתב מעת לעת.